Kalendarz wydarzeń
luty 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR II/2022/G.

Ogłoszenie nr II/2022/G
Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


PROJEKT GRANTOWY: 2.2.7Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:
30.05-14.06.2022r.
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

2. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:
Biuro LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin

3. Forma złożenia wniosku o powierzenie grantu:
a) wniosek o powierzenie grantu jest składany na formularzu udostępnionym przez LGD bezpośrednio do Biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną lub wskazaną we wniosku jako osoba do kontaktu ws. wniosku.
b) wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami składa się w wersji papierowej (1 egzemplarz), wydrukowanej i podpisanej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wnioskodawcy. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki, według kolejności wskazanej we wniosku.
c) kopie dokumentów będących załącznikami do wniosku dołącza się w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorząd województwa lub podmiot, który dokument wydał, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
d) za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami do Biura LGD.

4. Zakres tematyczny projektu grantowego:


Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"

Pomoc jest przyznawana na operacje przewidujące działania stwarzające warunki do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego tj. operacje na organizację wydarzeń (warsztatów, konferencji, przedstawień obrzędowych itp.) związanych z dziedzictwem kulturowym obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późń. zm.), zwaną dalej "LSR" oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późń. zm.) , w ramach zakresu określonego w &2 ust.1 pkt. 1 tj. poprzez: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; oraz &2 ust.1 pkt. 5 tj. poprzez: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

5. planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny LSR

2. Rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez realizację zintegrowanych działań,
w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Cel szczegółowy LSR

2.2 Popularyzacja walorów rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz produktów regionalnych i tradycyjnych

Cel ogólny projektu grantowego:

Popularyzacja walorów historycznych i kulturowych obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

Cel szczegółowy projektu grantowego:

Inicjowanie działań mających na celu popularyzację walorów historycznych i kulturowych obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

Wskaźniki w ramach projektu grantowego:

Lp.

Nazwa wskaźnika dla projektu grantowego (naboru)

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją zadań

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1.

Wskaźnik produktu:

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie

szt.

18

0

18

0

2.

Wskaźnik produktu:

Liczba wydarzeń/imprez

Szt.

20

0

18

2

3.

Wskaźnik rezultatu:

liczba osób odbiorców informacji o promowanych walorach rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz produktów regionalnych i tradycyjnych

osoba

15550

0

180

0

4.

Wskaźnik oddziaływania:

- wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (kody PKD 2007 - sekcja I dział: 55, 56)

- wzrost udziału wydatków w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wydatkach ogółem gmin obszaru LGD (średnia dla gmin obszaru LGD)

- wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (kody PKD 2007 - sekcja R dział: 90, 91, 93)

szt.

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

szt.

265

 

 

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

190

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

23

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

16

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

6. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia – 45 000,00 euro ( 180 000,00 zł przy kursie 4 zł/€)
Uwaga: w ramach kwoty dostępnej w ogłoszeniu suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków dostępnych w ramach ogłoszenia


7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:


Organizacja wydarzeń popularyzujących kulturę i historię obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"

8. Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w poniżej:
1) Kryteria wyboru grantobiorców- karta oceny wniosku
2) Opis kryteriów wyboru grantobiorców
3) Karta oceny formalnej
4) Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami określonymi w PROW 2014-2020

9. Wysokość grantu oraz intensywność pomocy:

  • wysokość kwoty grantu od 5 000 zł do 10 000zł
  • intensywność pomocy:

do 98% kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych
do 70% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych

  • forma wsparcia: dotacja

10. Miejsce udostępnienia dokumentów:
1) LSR wraz z załącznikami,
2) Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu,
3) formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami,
4) formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami (pdf),
5) formularz odwołania,
6) wzór umowy o powierzenie grantu,
7) wzór weksla i deklaracji wekslowej
8) formularz wniosku o rozliczenie grantu,
9) wzór sprawozdania z realizacji zadania,
10) Regulamin Rady LGD.

11. Czas realizacji projektu grantowego:
od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r.

12. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
- wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami

                                                                                                                                                                    DATA PUBLIKACJI:09.05.2022r.

 

Wyszukiwarka
Newsletter