Kalendarz wydarzeń
wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nabór wniosków

Ogłoszenie nr IV/2017/G

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY: Aktywizacja społeczna seniorów

1. termin składania wniosków o powierzenie grantu

25.05 - 09.06.2017r.
od poniedziałku do soboty
w godzinach 7:30 – 16:00

2. miejsce składania wniosków o powierzenie grantu

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin

3. forma złożenia wniosku o powierzenie grantu
a) Wniosek o powierzenie grantu jest składany na formularzu udostępnionym przez LGD bezpośrednio do Biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną lub wskazaną we wniosku jako osoba do kontaktu ws. wniosku.
b) Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami składa się w formie dokumentu elektronicznego złożonego poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl oraz w wersji papierowej (2 egzemplarze) wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wnioskodawcy. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki, według kolejności wskazanej we wniosku.
c) Kopie dokumentów będących załącznikami do wniosku dołącza się w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorząd województwa lub podmiot, który dokument wydał, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
d) Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami do Biura LGD.

4. zakres tematyczny projektu grantowego

Aktywizacja społeczna seniorów

5. planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny projektu grantowego

Inicjowanie działań lokalnych w zakresie aktywizacji społecznej seniorów

Cel szczegółowy projektu grantowego
Aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację szkoleń, warsztatów w zakresie integracji społecznej i kulturalnej
Wskaźniki w ramach projektu grantowego:
Lp. Nazwa wskaźnika dla projektu grantowego (naboru) Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją zadań Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1.

Wskaźnik produktu:

Liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń dla osób w wieku 50+

szt. 15 0 15 0
2.

Wskaźnik rezultatu:

liczba osób przeszkolonych w ramach wsparcia projektów realizowanych w obszarze społeczno-kulturalnym, w tym osoby defaworyzowane

osoba 800 0 260 540
3.

Wskaźnik oddziaływania:

wzrost wskaźnika aktywności obywatelskiej (fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców)

Wskaźnik aktywności obywatelskiej 27 0 28 1

6. kwota dostępna w ramach ogłoszenia - 240 000 zł

Uwaga: w ramach kwoty dostępnej w ogłoszeniu suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków dostępnych w ramach ogłoszenia

7. planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania
Organizacja szkoleń, warsztatów dla osób powyżej 50 r. życia.

8. Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w poniżej:

- kryteria wyboru

9. wysokość grantu oraz intensywność pomocy

wysokość kwoty grantu od 5 000 zł do 16 000 zł
intensywność pomocy:
do 98% kosztów kwalifikowalnych dla stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych
do 70% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych

10. miejsce udostępnienia dokumentów:
- LSR wraz z załącznikami,
- Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu,
- formularz wniosku o powierzenie grantu,
- załącznik nr 4 do wniosku o powierzenie grantu – Oświadczenie właściciela nieruchomości,
- formularz odwołania,
formularz wniosku o wypłatę II transzy grantu,
- formularz wniosku o rozliczenie grantu,
- wzór umowy o powierzenie grantu,
- wzór sprawozdania z realizacji zadania,
- Regulamin Rady LGD,
- opis lokalnych kryteriów wyboru operacji.

11. czas realizacji projektu grantowego
od 1 listopada 2017 r. do 30 września 2018r.

12. inne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
- do wniosku należy dołączyć program warsztatów obejmujący częstotliwość zajęć, liczbę planowanych spotkań oraz czas trwania cyklu warsztatów

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 10.05.2017 r.

Wyszukiwarka
Newsletter