Kalendarz wydarzeń
lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Osoby fizyczne

Oznaczenie

Przedsięwzięcia wdrażane w ramach LSR

Budżet na lata 2016-2023 (w zł)

3.1.1.

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

2 500 000,00

DLA KOGO

 • osoba fizyczna
 • która przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej,
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych (dział 10 PKD) lub produkcja napojów (dział 11 PKD)1,
 • ma miejsce zamieszkania oraz planuje prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD "Kraina wokół Lublina"2,
 • jest pełnoletnia oraz jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

ILE

 • 75 000 zł na działalność z zakresu usług: budowlanych, mechanicznych, medycznych3
 • 50 000 zł na pozostałe działalności3

NA CO

 • koszty uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne
 • ogólne takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności4 
 • zakupu robót budowlanych lub usług
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą
 • podatku od towarów i usług (VAT) z wyjątkiem podatku który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT5

DZIAŁALNOŚCI WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA

 • według klasyfikacji kodów PKD
 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (grupa 01.6)
 • górnictwo i wydobywanie (sekcja B)
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (dział 09)
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (grupa. 10.2)
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (dział 19)
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych (dział 20)
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (dział 21)
 • produkcja metali (dział 24)
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli (dział 29, klasa 30.91)
 • transport lotniczy i kolejowy (grupa 49.1, grupa 49.2, dział 51)
 • gospodarka magazynowa (klasy dotyczące gospodarki magazynowej w sekcji H)

3.3.1.

Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego

1 000 000,00

 DLA KOGO

 • osoba fizyczna
 • ma miejsce zamieszkania oraz planuje prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD "Kraina wokół Lublina"lub
 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR2
 • jest pełnoletnia oraz jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

ILE

 • od 50 000 zł do 500 000 zł6

NA CO

 • koszty uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne
 • ogólne takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności3 
 • zakupu robót budowlanych lub usług
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą4
 • wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników
 • podatku od towarów i usług (VAT) z wyjątkiem podatku który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT5

DZIAŁALNOŚCI WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA

 • według klasyfikacji kodów PKD
 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (grupa 01.6)
 • górnictwo i wydobywanie (sekcja B)
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (dział 09)
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (grupa. 10.2)
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (dział 19)
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych (dział 20)
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (dział 21)
 • produkcja metali (dział 24)
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli (dział 29, klasa 30.91)
 • transport lotniczy i kolejowy (grupa 49.1, grupa 49.2, dział 51)
 • gospodarka magazynowa (klasy dotyczące gospodarki magazynowej w sekcji H)

 

 

OSTATNI NABÓR W TYM DZIAŁANIU PLANOWANY JEST W LIPCU 2017 ROKU

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami

Gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew

Forma wsparcia: premia 100% - 80% wypłacane po podpisaniu umowy na realizację projektu, 20% po jego zrealizowaniu (złożenie wniosku o płaność końcową). Warunkiem uzyskania wsparcia jest utrzymanie działalności przez conajmniej 2 lata od daty orzymania refundaji (płatności końcowej)

4 o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013

5 zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

Forma wsparcia: refundacja 70% po zrealizowaniu projektu. Warunkiem uzyskania wsparcia jest utrzymanie działalności przez conajmniej 5 lata od daty orzymania refundaji (płatności końcowej)

Opracował: Karol Salagierski - LGD "Kraina wokół Lublina"

Wyszukiwarka
Newsletter