Kalendarz wydarzeń
wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nabór wniosków

Ogłoszenie nr VI/2017/G

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY: Imprezy i wydarzenia sportowo-rekreacyjne promujące obszar LGD „Kraina wokół Lublina”

1. termin składania wniosków o powierzenie grantu

25.05 - 09.06.2017r.
od poniedziałku do soboty
w godzinach 7:30 – 16:00

2. miejsce składania wniosków o powierzenie grantu

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin

3. forma złożenia wniosku o powierzenie grantu
a) Wniosek o powierzenie grantu jest składany na formularzu udostępnionym przez LGD bezpośrednio do Biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną lub wskazaną we wniosku jako osoba do kontaktu ws. wniosku.
b) Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami składa się w formie dokumentu elektronicznego złożonego poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl oraz w wersji papierowej (2 egzemplarze) wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wnioskodawcy. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki, według kolejności wskazanej we wniosku.
c) Kopie dokumentów będących załącznikami do wniosku dołącza się w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorząd województwa lub podmiot, który dokument wydał, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
d) Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami do Biura LGD.

4. zakres tematyczny projektu grantowego

Imprezy i wydarzenia sportowo-rekreacyjne promujące obszar LGD „Kraina wokół Lublina”

5. planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny projektu grantowego

Popularyzacja walorów obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” poprzez organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych

Cel szczegółowy projektu grantowego
Inicjowanie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych mających na celu promocję walorów historycznych, kulturowych oraz produktów regionalnych i tradycyjnych
Wskaźniki w ramach projektu grantowego:
Lp. Nazwa wskaźnika dla projektu grantowego (naboru) Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją zadań Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1.

Wskaźnik produktu:

Liczba zorganizowanych imprez

szt. 16 0 10 6
2.

Wskaźnik rezultatu:

liczba osób odbiorców informacji o promowanych walorach rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz produktów regionalnych i tradycyjnych

osoba 15 000 0 3 000 12 000
3.

Wskaźnik oddziaływania:

wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (kody PKD 2007 - sekcja I dział: 55, 56)

szt. 265 0 23 0
4.

Wskaźnik oddziaływania:

wzrost udziału wydatków w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wydatkach ogółem gmin obszaru LGD (średnia dla gmin obszaru LGD)

 %  3,4  0  0,3  0
5.

Wskaźnik oddziaływania:

wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (kody PKD 2007 - sekcja R dział: 90, 91, 93)

 szt.  190  0  16  0

6. kwota dostępna w ramach ogłoszenia - 300 000 zł

Uwaga: w ramach kwoty dostępnej w ogłoszeniu suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków dostępnych w ramach ogłoszenia

7. planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania
Organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych uwzględniających popularyzację walorów obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

8. Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w poniżej:

- kryteria wyboru

9. wysokość grantu oraz intensywność pomocy

wysokość kwoty grantu od 5 000 zł do 30 000 zł
intensywność pomocy:
do 98% kosztów kwalifikowalnych dla stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych
do 70% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych

10. miejsce udostępnienia dokumentów:
- LSR wraz z załącznikami,
- Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu,
- formularz wniosku o powierzenie grantu,
- załącznik nr 4 do wniosku o powierzenie grantu – Oświadczenie właściciela nieruchomości,
- formularz odwołania,
formularz wniosku o wypłatę II transzy grantu,
- formularz wniosku o rozliczenie grantu,
- wzór umowy o powierzenie grantu,
- wzór sprawozdania z realizacji zadania,
- Regulamin Rady LGD,
- opis lokalnych kryteriów wyboru operacji.

11. czas realizacji projektu grantowego
od 1 listopada 2017 r. do 30 września 2018r.

12. inne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
- w ramach grantu nie mogą być realizowane wydarzenia cykliczne, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 10.05.2017 r.

Wyszukiwarka
Newsletter