Kalendarz wydarzeń
wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nabór wniosków

Ogłoszenie nr II/2018/G

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY:Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo

 

1. termin składania wniosków o powierzenie grantu

01.06.2018r. - 15.06.2018r.

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 17:00

2. miejsce składania wniosków o powierzenie grantu

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin

3. forma złożenia wniosku o powierzenie grantu

    1. Wniosek o powierzenie grantu jest składany na formularzu udostępnionym przez LGD bezpośrednio do Biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną lub wskazaną we wniosku jako osoba do kontaktu ws. wniosku.
    2. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami składa się w formie dokumentu elektronicznego złożonego poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl oraz w wersji papierowej (1 egzemplarz) wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wnioskodawcy. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki, według kolejności wskazanej we wniosku.
    3. Kopie dokumentów będących załącznikami do wniosku dołącza się w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorząd województwa lub podmiot, który dokument wydał, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
    4. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami do Biura LGD.

4. zakres tematyczny projektu grantowego

Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo

5. planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

tabela

Tabela w wersji edytowalnej.

6. kwota dostępna w ramach ogłoszenia – 100 000 zł

Uwaga: w ramach kwoty dostępnej w ogłoszeniu suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków dostępnych w ramach ogłoszenia

7. planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania

Wykonanie oraz montaż oznakowania miejsc/obiektów atrakcyjnych pod względem historycznym, kulturowym, przyrodniczym.

8. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w poniżej: 

9. wysokość grantu oraz intensywność pomocy

wysokość kwoty grantu od 5 000 zł do 10 000zł

intensywność pomocy:

do 98% kosztów kwalifikowalnych dla stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych

do 70% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych

10. miejsce udostępnienia dokumentów:

 11. czas realizacji projektu grantowego

od 1 lutego 2019 r. do 1 lutego 2020r.

 12. inne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

- w ramach jednego zadania zaplanowano wykonanie oznakowania minimum 2 obiektów/miejsc atrakcyjnych pod względem historycznym, kulturowym, przyrodniczym

 

 

Data publikacji ogłoszenia 16.05.2018

Wyszukiwarka
Newsletter