Kalendarz wydarzeń
wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nabór wniosków

Ogłoszenie I/2018

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu: Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego – limit 1 000 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt.2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)
- wniosek o przyznanie pomocy (pdf)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
- biznesplan (docx)
- biznesplan (pdf)
- tabele finansowe do biznesplanu 7.1, 9.1,9.2,9.3,9.4 (xlxs)
- instrukcja wypełniania biznesplanu
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)
- oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (xlsx)
- oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)
- opis kryteriów wyboru
- karta oceny projektów
- karta weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
- klauzule RODO

2. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w biurze Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

od 5 lipca do 20 lipca 2018r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 16:00

3. Tryb składania wniosków

Wnioski składane są bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy) w 2 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

4. Forma wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych:

  • W przypadku jednostek sektora finansów publicznych maksymalna wysokość pomocy wynosi 500 000 zł, a intensywność pomocy wynosi do 63,63 %
  • W przypadku pozostałych podmiotów maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 500 000 zł a intensywność pomocy wynosi do 70 %

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru :

 Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

a. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

b. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

c. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku udostępnione są w ogłoszeniu oraz znajdują się w zakładce PROW 2014-2020

7. Informacja o wymaganych dokumentach

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów

LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy udostępniono w ogłoszeniu oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)

- umowa przyznania pomocy
- załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
- załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych
- załącznik nr 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
- załącznik nr 3A – kary administracyjne za naruszenie przespisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
- wniosek o płatność (xlsx)
- wniosek o płatność (pdf)

- instrukcja wypełniania wniosku o płatność
- sprawozdanie z realizacji biznesplanu (xlsx)
- informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z biznesplanu

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt.1 ogłoszenia – pobierz

 

Data publikacji ogłoszenia 21.06.2018

Wyszukiwarka
Newsletter