Kalendarz wydarzeń
wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nabór wniosków

OGŁOSZENIE II/2020

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
 
1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - limit 190 000,00 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w biurze LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
od 17 lipca do 5 sierpnia 2020r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 16:00

3. Tryb składania wniosków
Wnioski składane są bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy) w 2 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
4. Forma wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych:
• W przypadku jednostek sektora finansów publicznych intensywność pomocy wynosi do 63,63 %
• W przypadku organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000 zł a intensywność pomocy wynosi do 95 %
5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
b. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
c. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Regulamin konkursów
6. Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się poniżej:
Opis kryteriów wyboru
Karta oceny projektów
Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020
7. Informacja o wymaganych dokumentach
1. Wniosek o przyznanie pomocy (.xls)
2. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)
3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
4. Program funkcjonowania świetlicy
8. Miejsce udostępnienia dokumentów
LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce PROW 2014-2020 oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)
Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf)
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf)
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf)
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf)
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf)
Wniosek o płatność (*.pdf)
Wniosek o płatność (*.xlsx)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf)
9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
a. Wskaźniki

Data publikacji: 02.07.2020

Wyszukiwarka
Newsletter