Kalendarz wydarzeń
lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej LGD I/OW/2024

Ogłoszenie nr I/2024/OW

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" (LGD „Kraina wokół Lublina")
informuje, iż planuje realizację projektu zadań z zakresu Innowacji społecznych- prezentacja dobrych praktyk oraz wsparcie edukacyjne- szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Zakres tematyczny operacji:
przedsięwzięcie 1.1.3 Innowacje społeczne - prezentacja dobrych praktyk oraz wsparcie edukacyjne
określony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w §2 ust. 1 pkt 5) „wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych".
Operacja powinna realizować następujące cele, przedsięwzięcia i wskaźniki wpisane w LSR - pobierz
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji:
- dla jednostek sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
- dla organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych- do 95% kosztów kwalifikowalnych,
- dla LGD na realizację projektu własnego –do 98% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość dostępnych środków: 245 000,00 zł (61 250,00 euro)
Realizacja operacji obejmować będzie co najmniej:
- realizację 5 wyjazdów studyjnych dla łącznie 150 osób – lokalnych liderów (tj. przedstawicieli NGO, sołtysów, osób związanych z jednostkami sektora finansów publicznych)
- zapewnienie uczestnikom wyjazdu studyjnego transportu, noclegu, wyżywienia oraz dokonanie opłat związanych ze wstępem, udziałem w zajęciach/warsztatach,
- realizację szkolenia podczas każdego z wyjazdów z zakresu wdrażania innowacji społecznych typu włączenie społeczne osób młodych, seniorów i niepełnosprawnych,
- realizacja operacji powinna służyć zapoznaniu się z innowacjami społecznymi, np. włączenia grup w niekorzystnej sytuacji (osoby niepełnosprawne, seniorzy).
Wymieniona operacja będzie realizowana przez LGD „Kraina wokół Lublina" jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl nie zgłosi LGD „Kraina wokół Lublina" zamiaru realizacji takiej operacji.
W przypadku, jeżeli zostanie zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, LGD m. in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty dokona oceny, czy jest on uprawniony do otrzymania wsparcia, tj. czy spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.
Jeżeli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia, LGD ma obowiązek poinformowania o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji ogłoszenia naboru w tym zakresie.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać: w terminie od 04.06.2024r.-05.07.2024r.
bezpośrednio w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00, (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną w formularzu zgłoszenia) na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD" w formie papierowej w jednym egzemplarzu.
Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia:
- organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej,
- kościoły i związki wyznaniowe
- jednostki sektora finansów publicznych

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.
Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszeń:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w informacji,
2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772 t.j.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR".
§ 3. rozporządzenia o wdrażaniu LSR:
„1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący( ... )
2)osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3)jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.(...)
2. O pomoc może ubiegać się również:
1)gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
2)powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.
5. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej "LGD".
Kryteria wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji udostępnione są w ogłoszeniu oraz znajdują się na stronie www.krainawokollublina.pl w zakładce PROW 2014-2020
Lokalne kryteria wyboru operacji
Miejsce udostępnienia dokumentów:
Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD udostępniono poniżej:
Formularz zgłoszenia
Inne dokumenty:
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020, Regulamin konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z kryteriami wyboru operacji są udostępnione na stronie: www.krainawokollublina.pl w zakładce „PROW 2014-2020 oraz do wglądu w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania zgłoszenia udzielane są w Biurze LGD „Kraina wokół Lublina", ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65; 81 534 45 28

Opublikowano w dniu: 04.06.2024

Wyszukiwarka
Newsletter