Kalendarz wydarzeń
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Opis procesu przygotowania LSR

Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej
Do udziału w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej UE 2021-2027 oraz konsultowaniu jej zapisów włączona zostanie społeczność mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina". Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju rozpoczną się w czerwcu 2022 r. Przebiegać będą następująco:


Prace nad LSR poprzedzone zostaną analizą społeczności lokalnej w celu wyodrębnienia najważniejszych grup interesariuszy, ważnych w procesie tworzenia i realizacji LSR. Plan włączenia społeczności w opracowanie LSR podany zostanie do publicznej wiadomości, co pozwoli na dotarcie z informacją o rozpoczęciu prac nad LSR do szerokiego kręgu zainteresowanych z uwzględnieniem grup defaworyzownych. Każdy etap powstawania strategii oparty będzie o współpracę z mieszkańcami, dzięki temu dokument będzie miał partycypacyjny charakter uwzględniający interesy mieszkańców obszaru, zarówno w aspekcie terytorialnym jak i poszczególnych grup interesariuszy, w tym grup defaworyzowanych. W procesie opracowania LSR wykorzystywane będą zróżnicowane środki komunikacji, w tym elektronicznej, takie jak: strona internetowa, poczta elektroniczna, komunikator (messenger), spotkania on-line. W procesie przygotowania LSR uwzględnione zostaną partycypacyjne metody konsultacji z mieszkańcami, m.in.: zespół roboczy, warsztaty przyszłościowe, punkt konsultacyjny w biurze LGD „Kraina wokół Lublina", badanie ankietowe, word cafe, budżet partycypacyjny, konsultacje pisemne.
Opracowanie LSR odbywać się będzie etapami:
ETAP I - ANALIZA POTRZEB I POTENCJAŁU LSR
ETAP II - CELE, PLANOWANE REZULTATY I PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ KRYTERIA WYBORU
ETAP III BUDŻET LSR, PLAN DZIAŁANIA, MONITORING I EWALUACJA, ODDZIAŁYWANIE, SPÓJNOŚĆ, KOMPLEMENTARNOŚĆ I SYNERGIA LSR (W TYM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)
Na każdym z etapów przygotowywania LSR zastosowane będą co najmniej 3 metody konsultacji społecznych z wykorzystaniem narzędzi partycypacyjnych.
Opracowanie LSR rozpocznie się analizą potrzeb i potencjału LSR
Na tym etapie zostanie przygotowana charakterystyka obszaru LGD pod względem geograficznym, gospodarczym oraz demograficznym. Wykorzystane do tego zostaną informacje z dostępnych baz danych (np. GUS, CIDG, KRS, bazy danych prowadzone przez gminy). Działania te będą prowadzone metodą badań desk research oraz opierać się będą na analizach i wnioskach z badania ewaluacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" na lata 2014-2020.
W celu zebrania najaktualniejszych informacji związanych z potencjałem obszaru, tendencjami rozwojowymi oraz potrzebami mieszkańców przeprowadzona zostanie ankieta internetowa, której wyniki posłużą do prac nad kolejnymi etapami LSR. W ankiecie uwzględnione zostaną również obszary tematyczne związane z: innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi oraz partnerstwem w realizacji lokalnych inicjatyw.
Przeprowadzona zostanie również akcja informacyjna wśród mieszkańców (spotkania, informacje na stronie LGD, profilu społecznościowym itp. ) dotycząca głównych cech podejścia LEADER m.in.: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych (starzenia się społeczeństwa oraz wyludnianie), partnerstwo w realizacji LSR. Promowana będzie również koncepcja Smart Village jako instrument rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, które zorganizowane będą w każdej z gmin na obszarze planowanym do objęcia LSR (15 gmin wymienionych w cz. II pkt 15 niniejszego wniosku o przyznanie pomocy) poruszone zostaną następujące tematy:
1. Prezentacja wyników z analizy desk research prowadzonej na potrzeby przygotowania nowej LSR, oraz prezentacja wyników badania ankietowego.
2. Prezentacja wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020
3. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru planowanego do objęcia LSR. Podczas analizy wzięte zostaną pod uwagę obszary tematyczne szczególnie istotne w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LSR.
4. Określone zostaną również grupy osób, podmioty na których działania LGD mogą mieć istotny wpływ (określenie grup defaworyzowanych).
5. Przeprowadzona zostanie analiza SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.
6. Określone zostaną cele strategiczne, wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz wynikające z ich planowane działania.

Cele te, rezultaty i działania będą bezpośrednio wynikać z przedstawionych na spotkaniach danych i analiz oraz będą wynikiem dyskusji, również w obszarach: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR.
Podczas spotkań otwartych wykorzystana będzie technika partycypacyjna word cafe. Jest to konwersacyjne narzędzie służące do wymiany informacji i pomysłów oraz określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron, szczególnie adekwatne w początkowym etapie prac nad strategią. Spotkania zorganizowane będą z uwzględnieniem zachowania dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.
W kolejnym etapie prac nad LSR zaprezentowane zostaną wypracowane cele, rezultaty, przedsięwzięcia i wskaźniki, analizowane pod kątem obszarów takich jak: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa i wyludnianie), możliwe do realizacji partnerstwa, jak również zgodności i komplementarności z innymi dokumentami, w szczególności strategiami rozwoju gmin i województwa lubelskiego. W tym celu zorganizowane zostaną warsztaty przyszłościowe. Spotkanie będzie skierowane do mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych liderów, członków LGD „Kraina wokół Lublina", przedstawicieli władz lokalnych, przedsiębiorców). Podczas warsztatów zdefiniowane będą również kryteria wyboru projektów uwzględniające potrzebę aktywizacji i włączenia w rozwój lokalny osób z grup defaworyzowanych oraz najważniejsze z punktu widzenia wdrażania LSR procedury.
W kolejnym etapie prac nad LSR Zespół Roboczy przeanalizuje i opracuje wyniki uzyskane podczas spotkań z mieszkańcami. Specyfikacja i opis celów oraz przypisanych im przedsięwzięć i wskaźników będzie podstawą przeprowadzenia kolejnego etapu – opracowania planu działania (działania, wskaźniki, budżet). Ten etap będzie również szeroko konsultowany z mieszkańcami:
- Opracowane zostaną karty projektów/inicjatyw (Zespół Roboczy), które dystrybuowane będą w Punkcie Konsultacyjnym, poprzez stronę internetową, podczas spotkań z mieszkańcami. Osoby odwiedzające Punkt Konsultacyjny będą mogły składać wypełniony formularz z proponowanymi przez siebie pomysłami na lokalne zmiany. Formularze nie będą traktowane jako zobowiązanie LSR do realizacji pomysłu a sposób na sprawdzenie jakie kierunki inwestycyjne projektowe są najpotrzebniejsze.
- Na obszarze planowanym do objęcia LSR zorganizowane zostaną otwarte spotkania z wykorzystaniem narzędzia konsultacji społecznych - budżet partycypacyjny, podczas których mieszkańcy będą współtworzyć budżet związany z obszarem realizacji LSR oraz ustalą hierarchię inwestycji i wydatków.
Zespół roboczy i ekspert wypracują zasady monitoringu i ewaluacji w oparciu o procedury na okres programowania 2014-2020 oraz wnioski z ewaluacji.
Metodą ekspercką zostanie dokonana analiza dotychczas opracowanego zakresu dokumentu LSR pod kątem oceny oddziaływania na środowisko, spójności, komplementarności i synergii strategii. Wyniki powyższej analizy zostaną uwzględnione w LSR.
Cały wypracowany materiał będzie ustrukturyzowany oraz dopracowany formalne zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu o wybór LSR.
Przed zaprezentowaniem ostatecznej wersji dokumentu LSR na Walnym Zebraniu Członków LGD „Kraina wokół Lublina" będzie się można zapoznać i wnieść uwagi w działającym Punkcie Konsultacyjnym (projekt LSR dostępny będzie na stronie www.krainawokollublina.pl w zakładce „LSR 2021-2027".
Informacje dodatkowe:
Na każdym z etapów opracowania LSR stosowane będą partycypacyjne metody konsultacji:
Zespół Roboczy (w skład zespołu wejdą przedstawiciele różnych sektorów oraz grup defaworyzowanych, członkowie LGD, osoby posiadające doświadczenie w pracach nad budowaniem strategii). Informacja o możliwości pracy w Zespole Roboczym podana będzie na stronie www.krainawokollublina.pl. Skład Zespołu Roboczego zatwierdzony zostanie przez Zarząd LGD „Kraina wokół Lublina". Rolą Zespołu będzie opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji. Zespół roboczy będzie brał udział w pracach nad LSR na każdym jej etapie.
Word cafe – metoda ta będzie wykorzystana na I etapie opracowywania LSR (spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z gmin objętej LSR. Ta technika posłuży uporządkowaniu dyskusji – wymianie informacji i pomysłów oraz określeniu potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych w budowanie LSR stron.
Ankieta internetowa – pozwoli na zebranie bardziej szczegółowych informacji na temat potrzeb i opinii mieszkańców. Będzie wykorzystana na etapie diagnozy obszaru, diagnozy potrzeb i potencjału oraz w miarę potrzeb na kolejnych etapach.
Warsztaty przyszłościowe – pozwolą na poprowadzenie dialogi między zróżnicowanymi grupami (mieszkańcami, lokalnymi władzami, przedsiębiorcami itd.) w celu stworzenia wspólnej wizji obszaru LGD (określenie celów głównych, szczegółowych, przedsięwzięć itp. ).
Punkt konsultacyjny w biurze LGD: Pozwali na zebranie opinii bezpośrednio od każdego zainteresowane procesem tworzenia LSR mieszkańca. W punkcie dostępne będą wszystkie niezbędne dokumenty, mapy oraz osoby kompetentne do udzielenia wyjaśnień. W Punkcie Konsultacyjnym będzie można również składać karty projektów na etapie planowana przedsięwzięć oraz planu działania. Jest równie możliwość mobilnego punktu konsultacyjnego podczas wydarzeń kulturalnych, festynów organizowanych na obszarze planowanej LSR. Wykorzystywane będą zróżnicowane środki komunikacji, bezpośrednia, elektroniczna (poczta elektroniczna, komunikator (messanger).
Budżet partycypacyjny, metoda wykorzystana będzie do ustalenie priorytetów planowanych przedsięwzięć w oparciu o dostępne środki na realizację LSR.
Konsultacje pisemne – wyniki każdego etapu opracowania LSR będą upublicznione na stronie www.krainawokollublina.pl z możliwością pisemnego zaopiniowania zaproponowanych rozwiązań, rekomendacji będących.
Głos mieszkańców będzie uwzględniany na każdym etapie w ramach poszczególnych technik i będzie miał wpływ na ostateczny kształt LSR
W procesie opracowania LSR wykorzystywane będą zróżnicowane środki komunikacji, w tym elektronicznej, takie jak: strona internetowa, poczta elektroniczna, komunikator (messenger), spotkania on-line Zespół Roboczy.
Podczas każdego spotkania uczestnicy będą poinformowani o współfinansowaniu LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 (ustnie/plakaty/informacja i logotypy na stronie LGD).

Wyszukiwarka
Newsletter