Kalendarz wydarzeń
kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

nabór na stanowisko - SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I SZKOLEŃ

Zarząd Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina" ogłasza nabór na stanowisko pracy:

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I SZKOLEŃ

Zakres obowiązków oraz wymagania kwalifikacyjne wymienione są poniżej:
Opis stanowiska pracy
Cel istnienia stanowiska: koordynowanie działalności doradczo-szkoleniowej stowarzyszenia
Zadania realizowane na stanowisku:
- prace związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"
w perspektywie finansowej 2014-2020
-świadczenie bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"
-sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
-realizowanie czynności administracyjno-biurowych oraz zadań promocyjno – informacyjnych

Zakres obowiązków:
- obsługa administracyjna i promocyjna konkursów na wybór operacji ogłoszonych przez LGD,
- organizacja i obsługa spotkań konsultacyjnych w terenie,
- udział w tworzeniu narzędzi do konsultacji społecznych: ankiety, formularze kart projektów,
- analiza i opracowanie ankiet diagnostycznych i konsultacyjnych,
- zbieranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy i analizy obszaru LGD,
- opracowanie sprawozdań i raportów z konsultacji,
- obsługa punktu informacyjno - konsultacyjnego LEADER na lata 2014-2020,
- realizacja zadań w ramach planu komunikacji,
- realizacja działań z zakresu ewaluacji i monitoringu,
- przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader dla poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych,
- zadania związane z monitoringiem i kontrolą realizacji grantów,
- realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy,
- udzielanie w biurze LGD informacji na temat lokalnej strategii rozwoju oraz aplikowania
o dofinansowanie operacji,
- prowadzenie doradztwa potencjalnym beneficjentom działań wdrażanych w ramach osi 4 PROW na lata 2014-2020 (pomiar jakości udzielanego doradztwa na podstawie kwestionariusza oceny doradztwa indywidualnego zgodnie z Regulaminem pracy biura),
- opracowywanie w imieniu LGD wstępnych wersji sprawozdań i wniosków o płatność oraz rocznych planów działania i wniosków w ramach działań: "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", "wdrażanie projektów współpracy", "funkcjonowanie lokalnej grupy działania",
- organizacja działań informacyjnych i promocyjnych na temat działalności LGD,
- bieżąca analiza dokumentów merytorycznych i śledzenie zmian w dokumentach związanych
z realizacją lokalnej strategii rozwoju,
- zabezpieczenie rzeczowych składników majątkowych biura LGD (od kradzieży, kradzieży
z włamaniem i od ognia),
- przygotowywanie materiałów promocyjnych do ich rozesłania,
- zapewnienie warunków i materiałów do bieżącej obsługi interesantów i beneficjentów,
- przygotowywanie i obsługa korespondencji,
- obsługa urządzeń biurowych.
- obsługa wniosków, wniosków o płatność, dokumentacji projektowej dla wniosków finansowanych z innych źródeł dofinansowania niż PROW 2014-2020.
Wymagania kompetencyjne wobec osoby kandydującej:
Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie
Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe, szkolenia z zakresu wdrażania realizacji strategii
Umiejętności oraz cechy osobowości: obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, terminowość, rzetelność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę
• wymiar czasu pracy – 1/2 etatu
• miejsce pracy – biuro LGD „Kraina wokół Lublina", ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
• zatrudnienie od dnia 02 stycznia 2023r.
Kandydat zobowiązany jest złożyć:
• życiorys (CV) opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mail;
• kwestionariusz osobowy - według wzoru;
• podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
• podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
• podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego;
• podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Lublinie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016r.) , dalej zwanym RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)".• podpisana klauzula informacyjna (klauzula)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
LGD „Kraina wokół Lublina", ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów i szkoleń" w terminie do dnia 27 grudnia 2022r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W dniu 30.12.2022. o godz. 12.00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna i/lub test, do uczestnictwa
w których poproszeni zostaną kandydaci spełniający niezbędne wymagania.

Wyszukiwarka
Newsletter