Kalendarz wydarzeń
lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY V/2022.

Ogłoszenie V/2022


Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:


Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 175 917,30euro (703 669,20 zł przy kursie indykatywnym 4 zł/€)


Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w biurze Biuro LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
od 21 grudnia 2022r. do 11 stycznia 2023r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30


3. Tryb składania wniosków
Wnioski składane są bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy) w 2 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
- regulamin konkursów
- Lokalna Strategia Rozwoju

4. Forma wsparcia:
Wsparcie ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 140 000 zł a intensywność pomocy wynosi do 60 % kosztów kwalifikowanych operacji.
Maksymalna kwota pomocy w ramach realizacji PROW 2014-2020 dla jednego Beneficjenta wynosi 300 000,00 zł.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
b. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
c. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

6. Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce PROW 2014-2020
- opis kryteriów wyboru
- karta oceny projektów
- karta weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020

7. Informacja o wymaganych dokumentach
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
- wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)
- wniosek o przyznanie pomocy (pdf)
- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

- oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (xlsx)
- oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)
- zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
- biznesplan (docx)
- biznesplan (pdf)
- tabele finansowe do biznesplanu (xlxs)
- instrukcja wypełniania biznesplanu
- formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)
- klauzule RODO
- wniosek o przyznanie pomocy - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (xlsx)
- wniosek o przyznanie pomocy - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf)

8. Miejsce udostępnienia dokumentów
LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy udostępniono w ogłoszeniu oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)
- umowa przyznania pomocy
- załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
- załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych
- załącznik nr 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
- załącznik nr 3A – kary administracyjne za naruszenie przespisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
- załącznik nr 5 – sprawozdanie z realizacji biznesplanu (xls)
- załącznik nr 5 –sprawozdanie z realizacji biznesplanu (pdf)
- załącznik nr 6 – oświadczenie o wyrażeniu zgody
- załącznik nr 7 – oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/rozdzielności majątkowej
- załącznik nr 8 – oświadczenie współwłaściciela
- załącznik nr 9 – oświadczenie małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
- załącznik nr 10 - RODO

- wniosek o płatność (xlsx)
- wniosek o płatność (pdf)
- instrukcja wypełniania wniosku o płatność

- sprawozdanie z realizacji biznesplanu (xlsx)
- informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z biznesplanu

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Wskaźniki

Data publikacji: 07.12.2022

Wyszukiwarka
Newsletter