Kalendarz wydarzeń
lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nabór wniosków

Ogłoszenie nr I/2017


Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności" – limit 1 450 000 zł


Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Instrukcja do wniosku

Biznesplan (docx)

Biznesplan (pdf)

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx)

Instrukcja do biznesplanu

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis

Oświadczenie wnioskodawcy

Opis kryteriów wyboru

Karta oceny projektów

Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020 

2. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w biurze LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
od 20 lipca do 18 sierpnia 2017r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00

3. Tryb składania wniosków
Wnioski składane są bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy) w 2 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

4. Forma wsparcia:

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 ogłoszenia pomoc ma formę premii w wysokości:
• 75 000 zł. w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie kodów PKD wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
• 50 000 zł. w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie kodów PKD nie wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
b. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
c. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.


6. Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce PROW 2014-2020

7. Informacja o wymaganych dokumentach
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Oświadczenie dotyczące grup defaworyzowanych

8. Miejsce udostępnienia dokumentów

LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w ogłoszeniu oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pll) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

- Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych

Wniosek o płatność (xlsx)

Wniosek o płatność (pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (xlsx)

- Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (przykładowy wzór) (xlsx)

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (pdf)


9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)

DATA DODANIA: 29 czerwca 2017

Wyszukiwarka
Newsletter