Kalendarz wydarzeń
lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nabór wniosków

Ogłoszenie nr II/2017


Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 1 210 000 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Instrukcja do wniosku

Biznesplan (docx)

Biznesplan (pdf)

- Biznesplan - tabele fianansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx)

Instrukcja do biznesplanu

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (xlsx)

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (xlsx)

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Opis kryteriów wyboru

Karta oceny projektów

Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020

2. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w biurze LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
od 20 lipca do 18 sierpnia 2017r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00

3. Tryb składania wniosków
Wnioski składane są bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną -uprawnioną do kontaktu, wymienioną we wniosku o przyznanie pomocy) w 2 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych w biurze LGD „Kraina wokół Lublina" zgodnie z rozdziałem IX Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020

4. Forma wsparcia:

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

• Maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi do 60 %

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
b. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
c. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.


6. Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce PROW 2014-2020

7. Informacja o wymaganych dokumentach
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów
LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w ogłoszeniu oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pll) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (www.prow.lubelskie.pl)

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Wniosek o płatność (xlsx)

Wniosek o płatność (pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

- Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (xlsx)

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji biznesplanu

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1  ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)

DATA DODANIA: 29 czerwca 2017

Wyszukiwarka
Newsletter