Kalendarz wydarzeń
wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w biurze LGD "Kraina wokół Lublina"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina" ogłasza nabór na stanowisko pracy:

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I SZKOLEŃ

Zakres obowiązków oraz wymagania kwalifikacyjne wymienione są poniżej:
Opis stanowiska pracy
Cel istnienia stanowiska: koordynowanie działalności doradczo-szkoleniowej stowarzyszenia
Zadania realizowane na stanowisku:
- prace związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020
-świadczenie bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"
-sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
-realizowanie czynności administracyjno-biurowych oraz zadań promocyjno – informacyjnych
Zakres obowiązków:
- obsługa administracyjna i promocyjna konkursów na wybór operacji ogłoszonych przez LGD,
- organizacja i obsługa spotkań konsultacyjnych w terenie,
- udział w tworzeniu narzędzi do konsultacji społecznych: ankiety, formularze kart projektów,
- analiza i opracowanie ankiet diagnostycznych i konsultacyjnych,
- zbieranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy i analizy obszaru LGD,
- opracowanie sprawozdań i raportów z konsultacji,
- obsługa punktu informacyjno - konsultacyjnego LEADER na lata 2014-2020,
- realizacja zadań w ramach planu komunikacji,
- realizacja działań z zakresu ewaluacji i monitoringu,
- przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader dla poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych,
- zadania związane z monitoringiem i kontrolą realizacji grantów,
- realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy,
- udzielanie w biurze LGD informacji na temat lokalnej strategii rozwoju oraz aplikowania o dofinansowanie operacji,
- prowadzenie doradztwa potencjalnym beneficjentom działań wdrażanych w ramach osi 4 PROW na lata 2014-2020 (pomiar jakości udzielanego doradztwa na podstawie kwestionariusza oceny doradztwa indywidualnego zgodnie z Regulaminem pracy biura),
- opracowywanie w imieniu LGD wstępnych wersji sprawozdań i wniosków o płatność oraz rocznych planów działania i wniosków w ramach działań: "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", "wdrażanie projektów współpracy", "funkcjonowanie lokalnej grupy działania",
- organizacja działań informacyjnych i promocyjnych na temat działalności LGD,
- bieżąca analiza dokumentów merytorycznych i śledzenie zmian w dokumentach związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju,
- zabezpieczenie rzeczowych składników majątkowych biura LGD (od kradzieży, kradzieży z włamaniem i od ognia),
- przygotowywanie materiałów promocyjnych do ich rozesłania,
- zapewnienie warunków i materiałów do bieżącej obsługi interesantów i beneficjentów,
- przygotowywanie i obsługa korespondencji,
- obsługa urządzeń biurowych.
Wymagania kompetencyjne wobec osoby kandydującej:
Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie
Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe, szkolenia z zakresu wdrażania realizacji strategii
Umiejętności oraz cechy osobowości: obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, terminowość, rzetelność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę
• wymiar czasu pracy – 1 etat
• miejsce pracy – biuro LGD „Kraina wokół Lublina", ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
• zatrudnienie od dnia 3 września 2018r.
Kandydat zobowiązany jest złożyć:
• CV
• list motywacyjny
• podpisana klauzula informacyjna (klauzula)
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających spełniania przez kandydata innych wymagań
• oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
LGD „Kraina wokół Lublina", ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów i szkoleń" w terminie do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W dniu 27 sierpnia 2018r. o godz. 12.00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna i/lub test, do uczestnictwa w których poproszeni zostaną kandydaci spełniający niezbędne wymagania.

Zaproszenie do uczestnictwa w wizytach studyjnych

lgd-krasnik A3 kujawsko-pomorskie v2 1000px-J

Karta zgłoszeniowa - Październik

lgd-krasnik A3 Podkarpackie v2 1000px-J

Karta zgłoszeniowa - Wrzesień

Wyniki oceny naboru wniosków o powierzenie grantu

Wyniki oceny naboru wniosków o powierzenie grantu

Wyniki oceny I/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie - Renowacja zabytków (poza obiektami budowlanymi)

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach I/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa I/2018/G

Formularz odwołania

Wyniki oceny II/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie - Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach II/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa II/2018/G

Formularz odwołania

Wyniki oceny III/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie -Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach III/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa III/2018/G

Formularz odwołania

Wyniki oceny IV/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie - Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów i innego wyposażenia (z wyłączeniem instrumentów muzycznych) z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach IV/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa IV/2018/G

Formularz odwołania

Wyniki oceny V/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie - Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach V/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny wniosków zostały przesłane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca po otrzymaniu ww. informacji ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji, złożyć odwołanie od oceny grantu na formularzu odwołania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Rada LGD w terminie do 14 sierpnia 2018r. rozpatrzy złożone odwołania oraz podejmie ostateczne decyzje dotyczące oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu.

Lista rankingowa V/2018/G

Formularz odwołania

Wyszukiwarka
Newsletter